O zvonech Mělnických

Mělnická radnice

melnicka_radniceRadnice, jenž nalézá se na náměstí v pořadí podloubí, je starobylá budova slohu gotického. Pochází aspoň ze 14. století, nebo stála již roku 1398. Vyhořela v r. 1652, 1681 a 1765 a byla tudíž několikráte přestavěna a po posledním tom požáru, který v zadní části její vypukl, r. 1794 opatřena krytem a věží v nynější podobě a v r. 1885 až 1889 pak i uvnitř nákladem 14639 zl. 81 kr. obnovena. Při poslední obnově jmenovitě byly odstraněny chatrné štíty průčelí a nahraženy novými a celé průčelí radnice vkusně obnoveno. V podloubí radnice zřízen úhledný chodník, uvnitř budovy pak v přízemí upraven byt policejního revizora a zřízeny místnosti pro cejchovní úřad. V prvním patře upraveny a zřízena nová důstojná zasedací síň a potřebná sedadla. Do dvora radnice vystavěny nové věznice, pak nová kůlna pro rozličné potřeby a zásoby, uprostřed nádvoří postavena kašna a část prostranství vydlážděna. Mimo to zřízeno i nové a pohodlné schodiště, střecha pokryta na místě dřívějšího šindele anglickou břidlicí, vztyčena a zlacená báň (Do báně vloženy současné peníze a rozličné listiny) na věži, opraveny věžní hodiny a celá budova opatřena bleskosvody. 

Radnice má v průčelí v prvním patře dva značně vystouplé arkýře č. výstupky, zbytky to polovičních osmihranných polověží které v minulém století požár strávil. V jednom arkýři na straně východní jest gotická kaple sv. Barbory. 

V druhém arkýři bývalá kaple sv. apoštola Jakuba. Kdo kaple založil, nedá se určiti; obě byly slavně posvěceny třetí neděli po sv. Jakubovi r. 1398 od Mikuláše biskupa Nazareckého, jakož o tom svědčí latinský nápis a pečeť na relikviích, v oltáři kaple sv. Barbory uložených. Sv. ostatky ty ve válkách husických přišly v zapomenutí, a byly teprve r. 1664 nalezeny a r. 1665 povolením prvního biskupa litoměřického Maxmiliána Rudolfa Schleinice opět do oltáře uloženy.

Uprostřed průčelí radnice vypíná se z prvního patra později vystavěna barokní věž s hodinami. Průčelní stěna věže ozdobena jest vypuklými obrazy (reliéfy) nahoře maskou hlásného a pod tím hlavou Medusiny. Střecha stranová jest na každé ze čtyř stran ozdobena zlatou hvězdou a vybíhá do špičky se žerdí, pozlacenou bání opatřenou. Na dvou bočních štítech nalézají se vypouklé obrazy a to na pravé straně sv. Ludmily a na levé straně sv. Václava. 

V průčelní zdi radnice jest pod trojúhelným štítem znak městský. Znak je rozdělen je svisle na dvě pole; v pravém, červeném poli spatřuje se český lev zpříma stojící, v levém, zlatém poli nalézá se přední polovice černého orla. Znak opatřen jest kolčím helmem s přikrývadly, vrouben jest architektonickou ozdobou a barvami proveden. Nad štítem na římse jsou vypuklá slova : Svornost obce blahem; po obou pak stranách jsou pak vypouklé hlavy těchto znamenitých mužů českých: nad vjezdem do radnice František Palacký, slavného dějepisce českého, vedle něho od pravé strany k levé slavného krále Jiřího z Poděbrad, pak otce vlasti Karla VI. a buditele národa Josefa Jungmanna. 

Na sloupu u vjezdu do radnice zavěšen zvonec, jímž dříve měšťanstvu ohlašovány bývaly začátky soudu na úřadě městském aj. později a nyní zvoncem zvoněno bývá na poplach. 

V radnici jsou v prvním patře mimo kanceláře pro úřad městsky, také zasedací síň, městská spořitelna a krajské museum, věznice, ve dvoře pak ve zvláštních kulnách hasičské nářadí; dvůr jest zároveň cvičištěm dobrovolného sboru hasičského za dvorem jest malá zahrádka.


Poznámka: Psáno v roce 1892.