O zvonech Mělnických

Řepín

Řepín

(sepsáno o Řepíně roku 1892)

(Místo, kde roste řepina, řepinka, jež se řepí, zachycuje). Řepín (ve starých listinách též Rypin, Rypzin, Rypein), ves, 13,3 km od Mělníka na východ vzdálená, leží na vysočině na ostrohu obklopeném téměř kolkol lesy a háji a prostírá se dílem na rovině dílem na svahu k jihu obráceném.

Kostel s dvěma vysokými průčelními věžemi je krásná gotická budova, vystavěná r. 1846 a zasvěcená r. 1850 od biskupa litoměřického Aug. Bart. Hille. Kostel, ač mnohem menší, podobá se chrámu týnskému v Praze. Vstupuje se do něho po několika schodech. Kotel dala vystavěti Štěpána, kněžna Rohanová rozená princezna, dcera Augusta Filipa knížete Z Croy-Dulinen-a. Stavitelem kostela byl Josef Preuvoth (čti Prévo), rodilý Francouz. Původní starý kostel sv. Ondřeje připomíná se již r. 1384 jako farní. Roku 1560 vyhořel a byl opět k poctě sv. Ondřeje vystavěn a zvony byly přelity.

Velká věž u starého kostela vystavěna byla asi roku 1700. Nyní velké zvony, počtem tři, nalézají se ve věžích nového kostela.

Větší zvon má tři lité podobizny, uprostřed sv. Jakuba, vpravo sv. Šimona apoštola, vlevo sv. Judy Tadeáše. Mezi těmito podobiznami je litý český nápis:

Bratři buďtež činitelé slova a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe, nebo jestli kdo poslouchá slova božího, a nečiní ho skutkem, ten přirovnán bude muži spatřujícímu obličej narození svého, jakým by byl. Cap. St. Jac. Cap. 1ma.

Na druhé straně jest vyobrazen sv. Matouš, apoštol, a pak tento český nápis:

Pilně se vystříhejte falešných prorokův, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím, vnitř jsou vlci hlaví. Po skutcích jejich poznáte je.

Pod tím je ulita hlava a znak a vedle drobný nápis:

Slowutny Brixi z Czymberku v Nowem Miestie Pražským zwon tento udielal letha 1587.

Na druhém zvoně je vyobrazen sv. Václav s nápisem:

Ex aerae campanae ruinae proximae fusa haec est ut praecedes honori St. Wenceslai M.

Nahoře je nápis německý:

Ulil mě Jan Krištof Valter 1679.

Na druhé straně je znak s nápisem:

Joanes Paul Leopoldt Li. B. do Walderode D°in Řepin.

A na třetím zvoně je podobizna sv. Sigmunda mučedníka a nápis:

Ex aerae campanae ruinae proximae fusa et, ut praecedens dedicata honori S. Sigismundi.

Nahoře kolem po německu:

Ulil mě Jan Krištof Valter 1679.

Na druhé straně zvonu je znak hrabat z Valderode a vedle něho nápis:

Johan Paul Leopoldus Li. B. de Walderode D. in Rzepin.

Na malé vížce nad krovem starého kostela sv. Ondřeje byl malý zvonek s nápisem českým nahoře:

Smiluj se nad námi Pane A. 1567

Po shoření starých zvonů byl zase znova slit nákladem uroz. pána Beneše Vrše ze Sádlna a na Řepíně. Když pak nynější kostel byl vystavěn, byl i tento zvonek přelit a 26. července 1849 Vikářem Vojtěchem Zumanem z Chorušic posvěcen. Zvonek má nápis:

Intra aedificationem novae ecclesiae Řepinensis fuit et haec campana sumptibus Dominae Pricipissae Stephanie de Rohan natae Croy noviter refusa et in honorem beati Stephani Pr. Mart. sanctificata Anno 1849.

Kdy staré zvony shořely, nikde není zaznamenáno, ale zdá se, že tak se stalo, když byl Řepín ve válce třicetileté bezpochyby od Švédů nejen vydrancován, ale i vypálen; čteme ve farní kronice z r. 1733:

Ještě jeden zvon pod titulem sv. Ondřeje apod. Principální má tu býti jako před 100 lety. (Tedy v době války třicetileté). Dle relati 1631 dané zde byly 2 velké zvony t.r., nyní tak starý jen se nachází, neb dva menší lity byly před 54 lety. (R. 1679 a 54 činí r. 1733, kdy byla tato zpráva psána). Ten ale zvon druhý se nevynachází zde, ale na Tmani, 4 míle za Prahou (Tmáň u Berouna), jak to na něm nápis, že sem na Řepín patří, dosvědčuje, jenž tam v kostele roztlučený odpočívá, jak dávno je tam a jak se tam dostal, toho povědomost nemám, t.P.Lukášovský farář. (bez pochyby odnesli Švédové odtud i tento zvon, který pak nějakým způsobem k úrazu přišel a od nich na Tmáni rozbitý zanechán byl).

Nápis na něm:

Povolením vysoce urozeného Pana Hendricha Abrahama ze Saltzhausu, Pána na Velkým Březně a Rzepíně uměním zvonaře z Czymberka v Novém Městě Pražském do Rzepína k sv. Vondřeji nákladem všech osadních k témuž kostelu náležejících. Tento zvon jest udělal, aby lidé uslyšíce hlas téhož zvonu k chválení jména Božského a poslouchání slova jeho modlitbám svatým do kostela se scházeli. Z toho budiž P. B. čest a chvála. Stalo se 1575.

Po druhé straně následují znaky vrchnostenské a nad nimi znak a tento nápis:

Hendr. Ab. z Salthausu Pán na Velk. Březně a Rzepině. Anna Rosina z Bani téhož urozeného Pana manželka.


Poznámka (22.7.2002)

Poštěstilo se mi podívat na tento kostel při příležitosti uvést do provozu zvon a týden na to zvonit při svatbě. A jak to tak bývá tak i na Řepínském kostele proběhly válečné rekvizice. S pěti zvony popisovanými v roce 1892 zde zbyly jen dva jeden v santusní věžičce a druhý v jedné ze dvou věží kostela. Měl jsem dost času si vše prohlédnout.

Našel jsem po chybějících 3 zvonech jen jejich srdce a prázdné zvonové stolice. Ve věžích hnízdí holuby vše je tu dost zaneřáděné. U zvonu je dost nános holubinců. Zachoval se největší zvon je uchycen na kovové traverze, která je zahnuta do obráceného U. Konce tyto traverzy nekončí v ložiskách, ale v laicky řečeno v korýtkách, kde se jen překlápí. Srdce je uchyceno na řemenu. Proto aby zvon začal znovu zvonit nebylo třeba mnoho provést převážení proti závaží na zvonu (na zvon se zvoní o dvě patra níže) a vyčistit tak dost zanesená korýtka. Poté se již zvon bušícím srdcem na obě strany krásně rozezněl.