O zvonech Mělnických

Nebužely

Nebužely (Nebužel), ves, leží na návrší na okresní silnici mělnickomšenské, od Mělníka 10 km severovýchodně, ode Mšena 6 km jihozápadně vzdálená, v krajině velmi úrodné. Pode vsí k západu a k jihozápadu jsou lesnaté doly, vbíhající v malebné údolí Kokořínské.V Nebuželích jsou dva kostely katolický a evangelický a dvě školy.

Starobylý kostel katolický, zasvědcen sv. Jiljí opatu, se hřbitovem je uprostřed vsi. Kostel v nynější podobě vystavěn byl ze základu v r.1735. Věž kostelní má střechu báňovitou; ve věži jsou tři zvony s těmito nápisy: 

1.

Vox mea, vitae, vos voco, ad sacra venite Thomas Jaross Brunensis auxilio divino me fudit MDLII.

2.

Domine rex Deus Abraham! dona nobis auram bonam super faciem terrae. Anno Domini MCCCCLXXXIV.

3. (bez letopočtu)

Dominum orate, ut vos ubique observet, vox enim horibilis mea et mala dicit.

Pan Jan Kovář slil tento zvon ke cti a chvále Pána Boha a sv. Bartoloměje a Blažej Holai udělal tuto formu. Zvonek na malé vížce označen je pouze letopočtem MDLIII.

Evangelický kostel, fara a za ní hřbitov, pak škola, již vetchá, jsou vedle sebe na východním kraji vesnice u silnice ke Mšenu vedoucí. Věž byla ke kostelu přistavěna r. 1864, kostel obnoven a téhož roku dne 18. září slavně posvěceno. V průčelí věže nad hlavním vchodem je na mramorové desce pozlacený kalich. Věž byla okrášlena třemi libozvučnými zvony z dílny K. Bellmannovy v Praze.

Na velkém zvoně jsou tyto nápisy:

Sláva Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Zvony tyto zřídila s pomocí Boží církev ev. h. v. nebuželská l. P. 1863.

Na památku svobody a rovnoprávnosti za panování císaře a krále Františka Josefa I. Učiniť jest s námi velké věci Hospodin. Žalm 126, 3. Na druhé straně :

Základu jiného žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus. 1. Kor., 3. 11.

Ostatní dva zvony, z nichž nejmenší přes 3 centy váží, mají podobné nápisy.


Poznámky:

Takový byl stav v obci Nebužely roku 1892.